Main menu

Algemene voorwaarden

1. De contractuele relatie tussen partijen, zowel in het kader van een abonnement als daarbuiten, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, die primeren op de eventuele algemene voorwaarden van de cliënt. Indien in de contractuele verhouding tussen partijen bijzondere voorwaarden worden overeengekomen, die afwijken van onderhavige algemene voorwaarden, zullen die bijzondere voorwaarden primeren, zonder nochtans afbreuk te doen aan de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden in zoverre deze niet onverenigbaar zijn met die bijzondere voorwaarden.

2. Excellencio heeft de mogelijkheid om, voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst met de cliënt, de ondertekening van een geschrift door de cliënt te vragen, doch is daartoe niet verplicht.

3. Excellencio verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie confidentieel te houden en dezelfde mate van zorgvuldigheid aan te wenden als bij het bewaren van haar eigen vertrouwelijke informatie.

4. Excellencio zal zich steeds strikt gedragen naar de wettelijke bepalingen bij het verdedigen van de belangen van haar cliënten. Rekening houdend met het belang van de informatie en verklaringen afkomstig van directieleden, werknemers en lasthebbers van de cliënt, zal Excellencio niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor verliezen, schadevergoedingen, kosten of andere gevolgen (gezamenlijk "schade") die het gevolg zijn van omstandigheden waaromtrent voor het werk van Excellencio relevante informatie niet ter beschikking is gesteld, verborgen is gehouden of verkeerd is voorgesteld. De aansprakelijkheid van Excellencio is niet uitgesloten voor zover op definitieve wijze is vastgesteld dat de schade het gevolg is van het bewust negeren van gegevens waarvan Excellencio daadwerkelijk kennis had, kwade trouw of opzettelijke fout. In het bijzonder dient de cliënt er zich van bewust te zijn dat de draagwijdte van het werk van Excellencio niet van aard is om fouten of vergissingen aan het licht te brengen die het gevolg zouden zijn van het verbergen of verkeerd voorstellen van relevante informatie door de bestuurders of het management van de cliënt. Het nemen van onafhankelijke beleidsbeslissingen betreffende de diensten en het resultaat van het werk van Excellencio (met inbegrip van beslissingen aangaande de toepassing ervan of verder te ondernemen stappen) is de uitsluitende verantwoordelijkheid van het management van de cliënt. Het resultaat van het werk van Excellencio zal uitsluitend door de cliënt aangewend worden voor het doel waarvoor het werd verkregen en voor geen andere doeleinden aangewend worden of naar verwezen worden in om het even welk document of ter beschikking gesteld worden van derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Excellencio.

5. De overeenkomst betreffende dienstverlening van Excellencio moet beschouwd worden als een middelenverbintenis en niet als een resultaatsverbintenis.

6. Alle gegevens, inlichtingen, plannen, documenten, enz. met de vermelding ‘vertrouwelijk’ of ‘confidentieel’ overgemaakt aan de cliënt bij de totstandkoming van de overeenkomst of in de loop van de uitvoering ervan, blijven uitsluitend eigendom van Excellencio. Onder geen enkele vorm mogen ze afgedrukt of medegedeeld worden aan derden. Ingeval de overeenkomst niet tot stand komt of beëindigd wordt, dienen alle aan de (potentiële) cliënt overgemaakte stukken onmiddellijk aan Excellencio teruggezonden te worden.

7. In geval van schending van deze geheimhoudingsplicht, is de cliënt een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair is vastgesteld op 30% van de uiteindelijke honorariumnota of factuur, het meer gevorderde door Excellencio te bewijzen.

8. Excellencio verbindt zich ertoe al haar zorgen te besteden aan de uitvoering van de werken die haar toevertrouwd worden. Te dien einde en om haar toe te laten de aangestelden van Excellencio te controleren, heeft Excellencio de mogelijkheid – maar niet de verplichting – na elke vacatie, de handtekening van de cliënt te vragen op een document dat de datum en de duur van de prestatie aanduidt.

9. De aangestelden van Excellencio zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de cliënt zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelden van Excellencio, tot welke afdeling zij ook behoren. Bovendien verbindt de cliënt zich ertoe geen aangestelden van Excellencio af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij Excellencio, noch hen ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met Excellencio te verbreken met het oog op indiensttreding bij de cliënt, en dit onder voorbehoud van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde.

10. Er kan aan de cliënt een provisie op honoraria en kosten gevraagd worden. Wanneer de provisie uitgeput is, kan een nieuwe storting gevraagd worden.

11. Vallen ten laste van de cliënt:

  • de verplaatsings- en/of verblijfskosten van de aangestelden van Excellencio
  • de BTW op honorariumnota’s en facturen;
  • de bijkomende kosten voor zijn rekening gedaan, zoals registratierechten of andere publicatiekosten, kosten van berichten en akten, notariskosten, diverse afdrukken, enz..

12. Alle honorariumnota’s en facturen zijn contant betaalbaar te Zulte, op de zetel van Excellencio, zelfs voor opdrachten daarbuiten uitgevoerd. In geval van niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag, vervallen alle andere – zelfs nog niet vervallen – honorariumnota’s en facturen, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De honorariumnota’s en facturen zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente opbrengen van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal worden beschouwd. De door de cliënt verschuldigde rente wordt overeenkomstig artikel 1154 B.W. gekapitaliseerd. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling door de cliënt van enige schuld op de vervaldag, wordt het schuldsaldo bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventioneel schadebeding van 12% met een minimum van 123,05 EUR en een maximum van 1859,20 EUR zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de honorariumnota en/of factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en bij voorrang toegekend op de eventueel gemaakte gerechts- of andere kosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding en tenslotte op de hoofdsom.

13. In geval de cliënt, om welke reden ook, niet volledig zijn verplichten zou nakomen en onder meer zou nalaten een of meerdere verschuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldag(en) te betalen, kan de overeenkomst ten laste van de cliënt van rechtswege worden ontbonden na aangetekende melding in die zin vanwege Excellencio. In dit geval is de cliënt van rechtswege gehouden tot het betalen van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20 % van de uiteindelijke honorariumnota of factuur, het meer gevorderde door Excellencio te bewijzen.

14. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de cliënt. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Door het trekken van een wissel ziet Excellencio in haar rechtstreekse verhouding met de cliënt van geen enkele van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

15. Excellencio aanvaardt op verzoek van de cliënt om ten behoeve van door de cliënt aangeduide derden diensten te verstrekken, waarvan de kosten op verzoek van de cliënt door deze laatste ten laste worden genomen. De achterliggende relatie tussen de cliënt en die derde, uit hoofde waarvan de cliënt aanvaardt die kosten ten laste te nemen, behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt.

16. De aangestelden van Excellencio hebben geen mandaat om honoraria, kosten, facturen of provisies te innen. Elke aan hen verrichte betaling zal ten aanzien van Excellencio derhalve niet bevrijdend zijn. Het is hen verboden om, voor rekening van cliënten, tussen te komen in de betaling van aan derden verschuldigde sommen en bijgevolg om, met dat doel, om het even welk betalingsmiddel van cliënten te ontvangen.

17. In geval van betwisting moet de honorariumnota of factuur schriftelijk geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst. De cliënt wordt geacht met de honorarium- en factuurgegevens in te stemmen bij gebreke aan protest binnen deze termijn.

18. De overeenkomst wordt geacht uitgevoerd te zijn op de maatschappelijke zetel van Excellencio. De gehele overeenkomst tussen de partijen zal onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden conform het Belgisch recht, zonder verwijzing naar het internationaal privaatrecht. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent, onverminderd het recht van Excellencio om vorderingen lastens de cliënt voor de overeenkomstig het gemeen recht (met inbegrip van internationale akten) bevoegde rechtbanken te brengen.

19. Alle kosten in verband met de gerechtelijke inning van de vordering, inclusief honoraria, vallen ten laste van de cliënt. De algemene directie van Excellencio, gevestigd op de maatschappelijke zetel te Zulte, is alleen bevoegd om op definitieve wijze met de cliënt overeen te komen aangaande het voorwerp, de prijs en de modaliteiten van haar tussenkomst.